Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья

докум.. Підпис. ВИСНОВКИ. Підпис. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА8.050802.43 - 08

Арк.

 

 

 

 

 

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

7 ВИСНОВКИ

7.1 Знаходимо загальний коефіцієнт підсилення за потужністю всього ПНЧ.

                       ,              (7.1)

де  – коефіцієнт підсилення за потужністю першого каскаду,

– коефіцієнт підсилення за потужністю другого каскаду,

– коефіцієнт підсилення за потужністю вихідного каскаду.

                         (дБ).

Отримане значення  перевищує необхідне, розраховане в пункті 2. дана ситуація не є недоліком – в підсилювачах використовують від’ємний зворотній зв’язок, який покращує деякі параметри ПНЧ, але разом з тим зменшує коефіцієнт підсилення за потужністю. Крім того в схемі ПНЧ передбачено регулятор рівня сигналу (резистор  додаток В). При необхідності за допомогою цього регулятора можна зменшити коефіцієнт підсилення.

Електрична принципова схема приведена в додатку В. Перелік елементів приведений в Додатку Б

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

8.050802.43 - 08

Арк.

 

 

 

 

 

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. В помощь радиолюбителю: Сборник. Вып. 109/ Сост. И.Н. Алексеева. – М.: Патриот, 1991.

2. Гуревич Б.М., Иваненко Н.С. Справочник по электронике для молодого рабочего: 4-е изд., перераб. И доп. – М.: Высш.Шк., 1987.

3. Забродин Ю.С. Промышленная электроника: Учебник для вузов. – М.: Высш. Школа, 1982.

4. Колонтаєвський Ю.П., Сосков А.Г. Промислова електроніка та мікросхемотехніка: теорія і практикум. За ред. А.Г. Соскова. – К.: Каравела, 2003.

5. Бойко В.І., Гуржій А.М. та ін. Схемотехніка електронних систем: у 3-х книгах. Книга 1. Аналогова схемотехніка - К.: Вища школа. - 2004. - 366с.

6. Методические указания для выполнения курсовой работы по теме «Расчет усилителей низкой частоты» по дисциплине «Аналоговая схемотехника» для студентов специальностей: 6.090803 «Электронные системы», 6.090802 «Электронные приборы и устройства», 6.090804 «Физическая биомедицинская электроника» всех форм обучения Сумы, издательство СумГУ 2005

 

 

 

 

 

 

 

8.050802

Арк.

 

 

 

 

 

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

                                     

 


 

 

3 Обгрунтування вибору та опис принципової схеми ПНЧ

На основі структурної схеми та попереднього розрахунку будуємо принципову схему ПНЧ.

Принципова схема складається з чотирьох каскадів. Для стабілізації робочої точки у всіх реостатних каскадах введемо емітерну стабілізацію. Для регулювання рівня сигналу застосовується регулятор .

Вихідний каскад працює в режимі класу АВ. Каскади попереднього підсилення працюють в режимі класу А.Для забезпечення живлення кінцево­го каскаду від однополярного джерела, його підмикання до передкінцевого каскаду і до навантаження здійснюється через конденсатори С8 С10. Транзистор VT5 повинен мати такі ж параметри, як і VT4, але бути протилежного типу провідності: вибираємо транзистор КТ315А р-п-р типу, комплементарний до КТ361А.

Кінцевий каскад працює в режимі класу АВ, що визначається пода­чею у режимі спокою на базу транзистора VT4 напруги зміщення (-UR16 /2), а на базу транзистора VT5 напруги зміщення (+UR16 /2). Ве­личина опору резистора R16 набагато менша за опір резисторів R15 і R17 (падіння напруги на ньому становить близько 1,5 В), тому напруга зміщення ±URl6/2 визначається струмом дільника I≈EK/(R15+R17) та її можна вважати рівною IR16 /2. Невелике значення напруги зміщення визначає незначний (десятки міліампер) наскрізний струм транзисторів VT4 і VT5. Струм у навантаженні при цьому відсутній. Оскільки вели­чина опору Rl6 незначна, можна вважати, що за змінним струмом бази транзисторів VT4 і VT5 з'єднані.

Схема електрична принципова приведена в Додатку В

         

8.050802.28-08

 
         
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата

 

   

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.