Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья

леуметтану тарихы»  пәні бойынша«Әлеуметтану тарихы»  пәні бойынша

магистратураға түсуге арналған кешенді тестілеудің

ТЕСТ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ

(2020 жылдан бастап қолдану үшін бекітілген)

 

1. Мақсаты:Қазақстан Республикасы жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында оқуды жалғастыра алу қабілетін анықтау.

2. Міндеті: Келесі білім беру бағдарламалары тобы үшін түсушінің білім деңгейін анықтау:

М061 – Әлеуметтану

Шифр   білім беру бағдармалар тобы

3. Тест мазмұны: Тестіге «Әлеуметтану тарихы» пәні бойынша типтік оқу жоспары негізіндегі оқу материалы келесі бөлімдер түрінде енгізілген. Тапсырмалар оқыту тілінде (қазақша) ұсынылған.

Тақырыптың мазмұны Қиындық деңгейі Тапсырмалар саны
Әлеуметтанудың тарихи траекториясы. Әлеуметтік теориялардағы әлеуметтанулық білім элементтерінің дамуы. А
Әлеуметтанудың ғылым ретінде қалыптасуы: О.Конт А
Г.Спенсердің әлеуметтанулық эволюцинизмі А
Марксизмнің әлеуметтік концепциясы В
Әлеуметтану тарихындағы географиялық бағыттар А
Әлеуметтанулық теориядағы «Психологизм» В
Э. Дюркгеймнің социологизмі В
Г. Зиммелдің формалды әлеуметтануы В
М. Вебердің түсіндірмелі әлеуметтануы В
Құрылымдық функционализм: Т. Парсонс және Р. Мертон С

Этнометодологиялық және феноменологиялық әлеуметтану

С
А
Символическалық интеракционизм С
Әлеуметтік қақтығыс теориясы В
П. Бергер, Т. Лукманның білім әлеуметтануы С
Қазіргі әлеуметтанудың негізі бағыттары мен мәселелері С

Тестінің бір нұсқасындағы тапсырмалар саны

 

4. Тапсырма мазмұнының сипаттамасы:Тест тапсырмалары әлеуметтанудың ғылым ретінде қалыптасуының негізін, әлеуметтанулық білім тарихының негізгі бағыттарының сипаттамасын қамтиды.

5. Тапсырмалар орындалуының орташа уақыты:

Бір тапсырманы орындау уақыты – 2 минут

Тест орындалуының жалпы уақыты – 60 минут

6. Тестiнiң бiр нұсқасындағы тапсырмалар саны:

Тестінің бір нұсқасында – 30 тапсырма.

Қиындық деңгейі бойынша тест тапсырмаларының бөлінуі:

- жеңіл (A) – 9 тапсырма (30%);

- орташа (B) – 12 тапсырма (40%);

- қиын (C) – 9 тапсырма (30%).

7. Тапсырмаформасы:

Тест тапсырмалары жабық формада беріледі. Ұсынылған бес жауап нұсқасынан бір жауапты таңдау керек.

8. Тапсырманың орындалуын бағалау:

Дұрыс орындалған әр тапсырма үшін түсушіге 1 балл береді, одан басқа жағдайда - 0 балл беріледі.

9. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

1. Давыдов Ю.Н. История теоретической социологии. Предыстория социологии. М.: 2010. Академический Проект; Гаудеамус. 274 с.

2. Воронцов А.В., Громов И.А., Глотков М.Б. История социологии. Учебник для бакалавров. М.: 2013. Юрайт. 459с.

3. Желтов В.В., Желтов М. В. История западной социологии: этапы, идеи, школы. Учебное пособие для ВУЗов. М.: 2010 г. Академический проект Гаудеамус, 863 с.

4. Афанасьев В. В. История социологии. Учебное пособие. ИНФРА-М, 2015. 284с.

5. Биекенов К.У., Биекенова С.К., Кенжакимова Г.А. Әлеуметтану тарихы. – Алматы, Қазақ университеті, 2009. – 360 б.

6. Социология: учебник / Н.Г. Багдасарьян, М.А. Козлова, Н.Р. Шушанян. - М.: Юрайт, 2010. - 590 с.;

7. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология. Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 623 с.

8. Парсонс Т. О структуре социального действия. – М.: Академический проект, 2000. – 880 с. 

4. Трошкин Е.И. История социологии: Учебное пособие. – Изд-во ЮУрГУ, 2006. – 200 с.

5. Әлемдік әлеуметтану антологиясы. 1-10 томдар. – Алматы: «Қазақстан», 2005-2008.

6. Биекенов К.У., Садырова М.С. Әлеуметтанудың түсіндірме сөздігі. Алматы, Сөздік. 2008

7. Смағамбет Б.Ж. Шетелдік әлеуметтану тарихы. – Астана: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2010.- 288 б.  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.